Aanhuur en aankoop

Algemeen

Aan de hand van checklisten en in samenspraak met u zullen wij zo exact mogelijk de ruimtebehoefte vaststellen. Voorts zal worden bepaald wat de minimale eisen zijn ten aanzien van de technische specificaties van de nieuwe huisvesting. Dit vormt de basis van het (her)huisvestingproces.

Aan de hand van eerdergenoemd technisch en ruimtelijk programma van eisen zullen wij een selectie maken van de op dat moment beschikbare opties. Als specialisten op het gebied van bedrijfshuisvesting binnen de regio Haaglanden hebben wij een totaalbeeld van de bedrijfsonroerend goed markt. Na onze inventarisatie zullen wij een overzicht maken met een eerste beoordeling van alle beschikbare objecten van dat moment.

Door de dynamiek van de markt kunnen daar mogelijkheden bijkomen en eventueel afvallen.
Tijdig zullen bijzonder aansprekende mogelijkheden moeten worden gereserveerd door middel van een optie.

Onderhandelingen

Namens u zal ROBSWART Bedrijfshuisvesting B.V. met de desbetreffende partijen in onderhandeling treden om de meest optimale condities te bereiken. De onderhandelingen, zomede de resultaten zullen schriftelijk worden vastgelegd.

Contractvorming

Uiteindelijk zullen de gemaakte afspraken ondubbelzinnig dienen te worden vervat in een overeenkomst. Belangrijke gegevens zoals onder andere de overeengekomen huurprijs/ koopsom, opleveringsniveau, roerende zaken, ingangsdatum/ transportdatum en dergelijke dienen hierin tot uiting te komen.

Opvolging

De uiteindelijke vastgelegde afspraken zullen door ROBSWART Bedrijfshuisvesting worden getoetst.

Oplevering

Een in zijn geheel niet onbelangrijke taak is dat bij oplevering wij tezamen met u controleren of het opleveringsniveau van het object voldoet aan de gemaakte afspraken. Hiervan zal uiteindelijk een opleveringsrapport dienen te worden opgesteld welke door partijen zal dienen te worden ondertekend.